top of page

היחס בין הוראות הרפורמה להוראות הפטור במכירת דירה במסגרת תמ"א 38/2 ובמסגרת מתחם פינוי בינוי

 

הוראות הפטור הייחודיות הניתנות במכירת דירות בעסקאות תמ"א 38/2 ובעסקאות פינוי בינוי נותרו ללא שינוי.

 

לעניין מניין הדירות שבידי מוכר/תא משפחתי – בשל דחיית יום המכירה בעסקאות אלה יימנו דירות אלה במניין הדירות של התא המשפחתי ככל שלא הגיע יום המכירה אולם לאחר שחל יום המכירה אין לראות בתא המשפחתי כבעלי דירת מגורים מזכה במתחמים שאלו (שכן הינו בעלים של דירה על הנייר).

bottom of page