top of page

תמ"א 38

 

למדינת ישראל ממוקמת באזור פעיל מאוד מבחינה סיסמית ונמצאת לפיכך בסיכון גבוה לרעידות אדמה.

במהלך ההיסטוריה התרחשו בישראל עשרות רעידות אדמה, חלקן הרסניות. רעידת אדמה חזקה עלולה להתרחש בישראל יום יום.

 

על פי ההערכות, מבנים רבים בישראל לא יעמדו ברעידה חזקה. מבנים אלה, ככל הנראה, לא נבנו על פי התקן המחמיר לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413) שנכנס לתוקף ב- 1975. לפיכך, כל מבנה שנבנה לפני תחילת שנות ה- 80 ככל הנראה, לא עומד בדרישות התקן.

 

הקביעה לגבי עמידות מבנה לרעידת אדמה נעשית באמצעות בדיקה של כל מבנה ספציפי ע "י בעלי מקצוע מתאימים ובאחריות בעל הנכס.

 

לא ניתן למנוע רעידות אדמה, אך ניתן להיערך לקראתן וכך להקטין את הנזק שהן גורמות. על הציבור לפעול לחיזוק מבנים שלא נבנו על פי דרישות התקן .

 

הפעילות הממשלתית בעניין לעידוד חיזוק מבנים מנוהלת ע"י ועדת ההיגוי להערכות לרעידות אדמה, בראשות משרד התשתיות הלאומיות. משרד הפנים מעודד חיזוק מבנים באמצעות הכלים שבסמכותו.

 

תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38)

תמ"א 38 הוכנה ע"י מינהל התכנון במשרד הפנים ואושרה ע"י הממשלה במאי 2005. התכנית קובעת מסגרת סטטוטורית המאפשרת מתן היתרי בנייה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה ומעודדת את ביצוע החיזוק על ידי מתן זכויות בנייה לשם כיסוי לפחות של חלק מעלויות החיזוק. וזאת למבנים אשר הוצא להם היתר בנייה לפני 1.1.1980 ושעל פי ההערכה נבנו שלא על פי התקן לרעידות אדמה.

 

התמ"א כוללת הוראות המפרטות את התנאים, הזכויות והמסמכים הדרושים כדי לבצע פרוייקט לפי תמ"א 38.

 

 

משרדנו מייצג הן דיירים והן יזמים בפרוייקטים של תמ"א 38 ומלווה את מי מהצדדים בכל שלבי הפרוייקט. לקבלת ייעוץ בעניין פנו לבעלת המשרד, עו"ד חוה אפשטיין. לחצו כאן

 

 

bottom of page