top of page

סייג לדירה שהתקבלה במתנה – סעיף 49ו'

 

סעיף 49ו' המתוקן קובע כי במכירת דירת מגורים שהתקבלה במתנה יחולו תקופת צינון שעל המוכר להמתין טרם יהיה זכאי לפטור ממס בין קבלת הדירה במתנה ובין מכירתה כדלקמן:אם התגורר בדירה תקופת הצינון תהיה שלוש שנים מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה.ואם לא התגורר בה כאמור – 4 שנים מיום שקיבלה במתנה.

 

יובהר, כי לצורך בחינת הזכאות לפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק, בדירה שנתקבלה במתנה, יחולו הוראות סעיף 49ו' בנוסחו החדש על מכירות מיום 1.1.14 גם אם המתנה התקבלה לפני יום זה.

bottom of page