top of page

המיסוי החל במכירת דירת מגורים מזכה בידי תושב חוץ

 

  • תושב חוץ יתמסה כמרובה דירות אף אם הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה בישראל.

  • יובהר כי אין בקביעת מנהל מיסוי מקרקעין לעניין סיווגו של המוכר האם תושב ישראל אם לאו כדי להשליך לעניין קביעת מעמדו בידי פקיד השומה.

  • מכירה בין 1.1.14 – 31.12.17 (תקופת המעבר) – יחולו הוראות זהות כשל מוכר תושב ישראל מרובה דירות אף אם בבעלות דירה יחידה.

  • מכירה לאחר תום תקופת המעבר – מכירה בלינאריות חדשה – זהה למרובה דירות אף אם בבעלותו דירה יחידה.

 

 

bottom of page