top of page

מיסוי מקרקעין

 

מיסוי מקרקעין הינה התמחות בפני עצמה. אמנם מיסוי מקרקעין נקבע בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963, על תקנותיו, שם קבעו את ההוראות לתחולת מס שבח ומס רכישה בעסקאות מקרקעין, אך בעסקאות מקרקעין רבות עלולים לחול מיסים ו/או היטלים נוספים, כגון מע"מ והיטל השבחה, שעל עורך הדין להיות ער להם ולעדכן את הלקוח המבצע את העסקה.

 

עורך הדין המתמחה בביצוע עסקאות מקרקעין ובמיסוי מקרקעין צריך להיות בקיא בכל סוגי המס השונים בכלל ובכל אחת מ הם בפרט כדי לדעת לייעץ ללקוח בכל עסקה אילו סוגי מיסים/היטלים יחולו ומה יהיה שיעורם.

 

משום כך, נסיון וידע בתחומים הנוגעים לנושאים ומיסים אלו הינו הכרחי כדי לדעת לבצע תכנון מס נכון ללקוח וכדי ליידע את הלקוח במיסים/היטלים החלים בעסקה כמו גם שיעורם.

 

מס שבח ומס רכישה – חלים בכל עסקת מקרקעין, למעט בעסקאות הפטורות באופן מלא או חלקי מאחד מהם, וזאת בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).

 

בשנת 2013 פורסמה הרפורמה במיסוי מקרקעין שהביאה לשינויים בתחולת מיסים אלו. הרפורמה במיסוי מקרקעין מחייבת כל לקוח לבצע היערכות מחדש ולתכנן כראוי את העסקאות שבכוונתו לעשות, לרבות בתקופת הביניים שנקבעה לתקופה 1.1.2014 – 31.12.2017.

 

תודה על פנייתכם נחזור בהקדם האפשרי

bottom of page