top of page

שמאות מקרקעין

 

המשרד מעניק לעורכי הדין וציבור לקוחותיהם שירותים שונים בתחום שמאות המקרקעין, ובהם:

 

בדיקת טרום רכישה - בדיקה החשובה הן לרוכש הפוטנציאלי והן לעורך הדין המלווה אותו בעסקה, בפרט נוכח פסיקות בתי המשפט באשר לאחריות עורך הדין בבדיקות טרום עסקה. בדיקה זו מעניקה ביטחון ושקט נפשי לעורך הדין שכן כוללת היא את מכלול האספקטים שיש לבחון לפני ריכשת הנכס ובכלל זה את הפן התכנוני (ניתוח סטטוטורי ובחינת שווי זכויות בנייה), הפן הרישויי (בחינת חריגות בנייה) את הפן הקנייני (מהות הזכויות העתידות להירכש, ניתוח שווי הזכויות, בדיקה זו יכולה לכלול גם התייחסות למיסוי הנלווה לעסקה, כדוגמת היטל השבחה, מס השבח ותשלומים לרשות.

 

 • שומות היטל השבחה - ליווי מלא מקצועי ואמין מתחילת הליך הגשת השומה ועד לסופו, כולל הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע / וועדת ערר, הכנת חוות דעת מקצועית שתהווה את הבסיס להפחתה, דיונים במסגרת שמאי מכריע / וועדת ערר וכו'. במסגרת זו ניתן לבחון בתחילה האם קיים מקום להפחתת תשלום היטל ההשבחה שנקבע על בסיס שומת שמאי הוועדה/העירייה ואם כן הגשת שומה מקצועית וליווי מלא בכל התהליך.  

 • שומות שווי בית לפטור על פי סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין.

 • שומות השגה לרשות מקרקעי ישראל (מינהל), כולל טיפול בכל ההליך ההשגה מתחילתו ועד לסופו, לרבות דיונים.

 • שומות מסחריות (ערוכות לפי תקן 19 לתקינה השמאית).

 • שומות רווחיות פרויקטים שונים לרבות תמ"א 38.

 • שומות פיצויים ל ירידת שווי מקרקעין בגין תכנית פוגעת (לפי ס' 197 לחוק התו"ב)

 • אמדן פיצויים בגין הפקעות מקרקעין.

 • שומות לצורך ייצוג בבתי משפט.

 • שומות רווחיות פרויקטים שונים לרבות תמ"א 38.

 • שומות פיצויים ל ירידת שווי מקרקעין בגין תכנית פוגעת (לפי ס' 197 לחוק התו"ב)

 • אמדן פיצויים בגין הפקעות מקרקעין.

 • שומות לצורך ייצוג בבתי משפט.

 

bottom of page