דירה שהושכרה למגורים

 

במכירת דירת מגורים מזכה אשר הושכרה למגורים והמוכר בחר להחיל על הכנסותיו מדמי השכירות את הוראות מסלול המס המופחת (10%) או את מסלול הפטור המלא, לא ייהנה המוכר מניכוי הוצאות שוטפות בניכוי מהשבח, לרבות הוצאות מימון, למרות שלא ניתן היה לתבוע אותן אצל פקיד השומה במסלולים אלו, וזאת משום שמסלולים אלו מגלמים בתוכם הכרה של ההוצאות השוטפות ובתוכם הפחת.

 

יודגש, כי הוראת ביצוע 5/2007 והתוספת מכוחה עומדות בעינן, משמע יש לחשב את הפחת שהמוכר היה רשאי לדרוש בתקופות בהן הדירה הייתה מושכרת ולהוסיפו לשווי המכירה או להפחיתו משווי הרכישה בהתאם לאמור בהוראת הביצוע ובתוספת.

רח' אבא אבן 1 הרצליה פיתוח 

מיקוד: 467300

 

טל: 09-9514114

פקס: 09-9514115

havaepstein@gmail.com

  • Facebook - White Circle

טל: 09-9514114