top of page

פטור חד פעמי סעיף 49ה

 

הפטור שלפי סעיף 49ה יינתן רק כאשר בבבעלות המוכר שתי דירות בלבד (למעט אם נרכשה הדירה החלופית טרם מכירת מי מהדירות הישנות) כך במכירת הדירה הראשונה יחול הפטור לפי 49ה לחוק ומכירת הדירה השנייה תהיה זכאית לפטור לפי 49ב(2) לחוק.

 

התנאים הנוספים למתן הפטור שלפי סעיף 49ה:

 

*המוכר מכר את הדירה הנוספת בפטור ממס, בתוך 12 חודשים מיום מכירת הדירה הראשונה.

*סכום שתי הדירות (הראשונה והנוספת) לא עולה על 1,986,000 ₪ נכון ל- 2013.

*המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה הנוספת או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה דירת מגורים אחרת בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות משווי שתי הדירות שנמכרו.

עלה סכום שתי הדירות על סכום התקרה אך לא עלה על 3,03,000 ₪ נכון ל- 2013, יהיה המוכר זכאי לפטור ממס לגבי המכירה של הדירה הראשונה לפי סעיף 49ה על סכום ההפרש שבין סכום התקרה לבין סכום השווי של הדירה הנוספת. את יתרת סכום השווי של הדירה הראשונה יראו כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר תחויב במס באופן יחסי לחלק החייב לפי החישוב הרגיל.

 

יובהר, כי הדירה החלופית הנרכשת יכולה להתחייב במס רכישה לפי שיעור המס לדירה יחידה ובלבד שעומדת בתנאי סעיף 9(ג1ג)(2) ו- 49ה(א).

bottom of page