top of page

החקיקה המשלימה לתמ"א 38

 

החקיקה המשלימה לתמ"א 38 כוללת את החוקים הבאים:(ניתן לעיין בנוסח המלא בלחיצה

על כל חוק)

 

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס''ח 2008 - קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף.

תיקון מס' 2 לחוק קובע הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לצורך קבלת החלטה על הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א 38.חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62-הוראת שעה), התשס''ח 2008- מעניק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38, פטור ממס שבח וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו נתנו זכויותבניה לפי תמ"א 38.

 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע"ב–2012 - מעניק פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה .חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 96), התשע''א 2011 - קובע פטור מהיטל השבחה.חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 97), התשע''ב 2012 - קובע הוראות בעניין אי התניית היתר בניה לחיזוק מבנה בהתקנת מקומות חניה נוספים, אם לא ניתן להתקינם בתחום הנכס, ומאפשר חיוב מבקש ההיתר בהשתתפות בהתקנת מקומות חניה בחניון ציבורי.

 

חוזרי מנכ"ל משרד הפנים והנחיות מינהל התכנון בדבר ישומה של תמ"א 38הנחיות לועדות המקומיות ולועדות המחוזיות בדבר טיפול בבקשות להיתרי בניה המוגשות לפי תמ"א 38.

מאתר משרד הפנים –

bottom of page