top of page

הסכם לפי תמ"א  38

 

בהסכם לפי תמ"א 38 בין בעלי הדירות בבניין ליזם, יש לכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 1. הגדרות

 2. נספחים להסכם

 3. תוקפו של ההסכם ותנאים מתלים

 4. הצהרות הבעלים

 5. הצהרות והתחייבויות היזם

 6. העסקה

 7. תכנון הפרויקט

 8. הוצאת היתרי בניה

 9. מסירת החזקה לצורך ביצוע העבודות ותוספות הבניה

 10. לוח זמנים לביצוע העבודות ותוספות הבניה

 11. ביצוע הפרויקט

 12. אחריות

 13. ביטוח

 14. פיקוח

 15. הוצאות, מסים ותשלומים שונים

 16. מסירת העבודות

 17. תקופת הבדק

 18. העברת ההסכם

 19. ליווי בנקאי לביצוע ובניית הפרויקט

 20. ערבויות

 21. יפויי כוח

 22. רישום הערות אזהרה לטובת היזם

 23. מכירת הדירות הנוספות

 24. מכירת דירות הבעלים

 25. חניות

 26. רישום והמצאת מסמכים

 27. הפרות ותרופות

 28. ישוב מחלוקות ובוררות

 29. יצוג

bottom of page