top of page

מס רכישה

 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963, (להלן: "החוק") קובע בסעיף 9(א) כי ברכישת זכות במקרקעין יהא חייב הרוכש במס רכישת מקרקעין (להלן: "מס רכישה").

מס רכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג העסקה, הכל כפי שייקבע שר האוצר.

מס הרכישה כאמור נקבע בשיעור משווי העסקה. בנכסים שאינם דירות מגורים, שיעור המס הינו קבוע על מלוא שווי העסקה ובדירות מגורים נקבעו מדרגות מס.

שר האוצר בהתאם לסמכותו על פי החוק, קבע בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974, (להלן: "תקנות מס רכישה" את שיעורי מס הרכישה שיוטל ברכישת זכויות במקרקעין בהתאם לסוג הנכס, לרבות פטורים והקלות למינהן.

שיעור מס רכישה - נכס שאינו דירת מגורים (מסחרי)

בסעיף 2(1) לתקנות מס רכישה נקבע כי שיעור מס הרכישה לגבי רכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים יהיה בגובה 6% משווי העסקה (החל 1.8.2013). קרקעות/משרדים/חנויות/תעשיה וכיוצ"ב.

שיעור מס רכישה - דירת מגורים

בסעיף 9 לחוק נקבע כי בעת רכישת דירת מגורים, חישוב המס ייעשה על פי מדרגות מס כאשר שווי ושיעור המס הינו ייחודי לכל מדרגה.

קיימת הבחנה בין:

חישוב רגיל - חל על מי שבבעלותו דירה נוספת על זו הנרכשת [ראו הגדרת דירת מגורים יחידה].   
חישוב לדירה יחידה - חל על תושב ישראל שהדירה הנרכשת הינה דירתו היחידה בישראל.

להלן הגדרות הרלבנטיות לקביעת שיעור מס רכישה לדירת מגורים
 

 

דירת מגורים                     

דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים (כולל דירה שהמוכר מתחייב לסיים בנייתה כגון רכישה מקבלן).

דירת מגורים יחידה            

דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א לחוק; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ”ב בטבת התשנ”ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא כאמור בסעיף 49ג(3), קרי (הערת עורך) – אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה – חלקו אינו עולה על מחצית”

 

*יודגש:  במקרה שאדם רוכש דירה חלופית בטרם מכר את דירת המגורים הישנה שלו (והיחידה על פי חוק) עליו לעמוד בהוראות החוק באשר לתקופה בה עליו למכור את הדירה הישנה כדי להנות מההטבות הנוגעות לדירה יחידה הן במס שבח והן במס רכישה. בעניין זה מומלץ לקבל ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות של כל מקרה.

פטורים והקלות במס רכישה

בתקנות מס רכישה נקבעו פטורים והקלות מס

  1. תקנה 11 - פטור לנכה, נפגע פעולות איבה ומשפחות חיילים שנפסו במערכה - ישולם מס רכישה 0.5% משווי הזכות הנרכשת.

  2. תקנה 12 - פטור לעולה (עד 7 שנים) - ישולם מס רכישה כאמור לעיל 0.5% בגובה המדרגה הראשונה, ו- 5% מעל המדרגה הראשונה.

  3. תקנה 20 - מכירה לקרוב, במכירת זכות במקרקעין מיחיד לקרובו - ישולם מס רכישה 1/3 מגובה המס שהיה משולם באופן רגיל.

  4. תקנה 21 - במכירה ללא תמורה לבן זוג המתגורר יחדיו בדירה - לא ישולם מס רכישה כלל.

  5. בתקנות נקבעו פטורים נוספים בעסקאות שאינן מהוות "מכירה" כגון; העברה מנאמן לנהנה, העברה מאיגוד לבעל שליטה, חילוף, איחוד וחלוקה, הפקעה ועוד.

 

מדרגות מס רכישה מעודכנות,  נתונים בחוק מיסוי מקרקעין >>

 

bottom of page